MK  SQ  EN  

Здравје

Воспаление на средното уво

Воспаление на средното уво

Увото е орган кој служи за слух и рамнотежа и се состои од три дела – надворешно, средно и внатрешно уво.  Надворешното уво има улога за прифаќање на звучни бранови кои се претвораат во механичка енергија преку средното уво, додека внатрешното уво ја претвора таа енергија во нервни импулси кои потоа патуваат во мозокот, и на тој начин ние го…

Повеќе

АЛЕРГИСКИ КОЖНИ РЕАКЦИИ – СИМПТОМИ И ТРЕТМАН

АЛЕРГИСКИ КОЖНИ РЕАКЦИИ – СИМПТОМИ И ТРЕТМАН

Што се алергиски реакции? Терминот „алергија“ значи изменета реактивност на домаќинот при повторна средба со антигенот. Алергиските реакции може да бидат провоцирани од бројни антигени. Постојат четири типа алергиски реакции, но во практиката тие ретко се појавуваат поединечно и изолирано.  Уртикаријата која ја знаеме како „уртики“ или „копривки“, е чест и карактеристичен начин на реакција. Може да се појави на…

Повеќе

Улогата на правилната исхрана во превенција и лекување на дијабетес

Улогата на правилната исхрана во превенција и лекување на дијабетес

Традиционално во светот, месецот ноември се смета за месец за подигање на свеста кај луѓето, за дијабетесот како хронично и прогресивно заболување, додека, пак, 14 ноември се одбележува како Светски ден на дијабетесот, во чест на роденденот на еден од пронаоѓачите на инсулинот – Фредерик Бантинг. Светскиот ден на дијабетесот е креиран во 1991 година од страна на Меѓународната федерација…

Повеќе

Инсулинска резистенција – болест на современиот човек

Инсулинска резистенција – болест на современиот човек

Иако милиони години го носиме генот на палеолитскиот предок кој се борел за секој залак храна, во последните 100 години, човекот се соочува со прехранбено изобилство на кое тешко може да му одолее. Без поголема потреба да вложува голем физички напор, во изгревот на цивилизацијата, човечкиот организам почна да таложи вишок на калории и на масти, кои со тек на…

Повеќе

ИМУ­НИ­ТЕТ – ПРВИ­ОТ СО­ЈУЗ­НИ­К ЗА ДОБ­РО ЗДРАВ­ЈЕ

ИМУ­НИ­ТЕТ – ПРВИ­ОТ СО­ЈУЗ­НИ­К ЗА ДОБ­РО ЗДРАВ­ЈЕ

Иму­но­лош­ки­от сис­те­м прет­ста­ву­ва сов­ршен бо­ре­ц кој ја прет­ста­ву­ва од­брам­бе­на­та си­ла на чо­ве­кот во бор­ба­та про­тив бак­те­ри­и­те, ви­ру­си­те, га­бич­ки­те и дру­ги­те неп­ри­ја­те­ли на чо­ве­ко­ви­от ор­га­ни­зам. Постоја­т два ви­да на иму­ни­тет. Вро­ден и стек­нат. Вро­де­ни­от е се­ко­гаш ту­ка и прет­ста­ву­ва први­от со­јуз­ни­к во бор­ба про­тив мик­ро­ор­га­низ­ми­те. Стек­на­ти­от е спе­ци­фи­чен, се раз­ви­ва бав­но и учес­тву­ва во по­доц­неж­на­та фа­за на од­бра­на. Ко­орди­ни­ра­на­та ре­ак­ци­ја на…

Повеќе

МУЗИКОТЕРАПИЈА

МУЗИКОТЕРАПИЈА

Ја слушаме секој ден, било додека возиме автомобил, седиме на кафе, додека тренираме, трчаме, возиме велосипед… Стана неизбежен дел од нашиот живот,  а може да ни помогне да го пребродиме секојдневниот стрес и проблемите. Музиката му дава душа на универзумот, крилја на умот и на фантазијата и живот на сè!   Платон  Што навистина e музика? Музика (од грчкиот збор муза) е звучна…

Повеќе

ЦРЕВНИ ИНФЕКЦИИ

ЦРЕВНИ ИНФЕКЦИИ

Повраќањето и другите проблеми со гастроинтестиналните патишта и цревните инфекции почесто се појавуваат во текот на летото, бидејќи храната која се чува на високи температури полеснo се контаминира. Причини за повраќање Повраќањето е секогаш знак дека нешто се случува со организмот. Причините за овие симптоми можат да бидат различни, а најчесто се работи за вирусни, поретко бактериски инфекции (салмонела и…

Повеќе

ИШИЈАС

ИШИЈАС

Ишијасот, познат уште и како лумбоишијалгија, претставува болка која почнува во половината, па се шири по должина на нозете и e проследена со трнење, слабост во мускулите или недостаток на чувство во некој дел од нозете. Болката може да биде непријатна. Симптомите се појавуваат одеднаш и траат со денови или со месеци. Најпогодени се лицата од 30–50 година од животот.…

Повеќе

ПСОРИЈАЗА

ПСОРИЈАЗА

Псоријазата  претставува хронична, незаразна  инфламаторна состојба на кожата која се јавува кај околу 2-3% од светската популација. Во основа претставува автоимуно заболување во вид на тенка, сува и крлушеста кожа. Причини Не постои разлика во инциденцата на псоријаза помеѓу половите, а болеста може да се појави кај било која возраст (иако половина од случаите се јавуваат пред 25-годишна возраст). Псоријазата има…

Повеќе

Овчарската торбичка

Овчарската торбичка

Овчарската торбичка  латински Capsella Bursa – Pastorisкај народот е позната и како русомачка, ме сака-не ме сака, бабини гниди или Моминска трева. Расте по ливадите, покрај патиштата, полињата и градините. Овчарката торбичка представува  едногодишно или двегодишно зелјесто растение , кое расте до 50 см, стеблото е исправено, слабо разгрането, листовите по основата му се покрупни и пересто се разделени и…

Повеќе