ИМУ­НИ­ТЕТ – ПРВИ­ОТ СО­ЈУЗ­НИ­К ЗА ДОБ­РО ЗДРАВ­ЈЕ
Иму­но­лош­ки­от сис­те­м прет­ста­ву­ва сов­ршен бо­ре­ц кој ја прет­ста­ву­ва од­брам­бе­на­та си­ла на чо­ве­кот во бор­ба­та про­тив бак­те­ри­и­те, ви­ру­си­те, га­бич­ки­те и дру­ги­те неп­ри­ја­те­ли на чо­ве­ко­ви­от ор­га­ни­зам.

Постоја­т два ви­да на иму­ни­тет. Вро­ден и стек­нат. Вро­де­ни­от е се­ко­гаш ту­ка и прет­ста­ву­ва први­от со­јуз­ни­к во бор­ба про­тив мик­ро­ор­га­низ­ми­те. Стек­на­ти­от е спе­ци­фи­чен, се раз­ви­ва бав­но и учес­тву­ва во по­доц­неж­на­та фа­за на од­бра­на. Ко­орди­ни­ра­на­та ре­ак­ци­ја на вро­де­ни­от и стек­на­ти­от иму­ни­тет го чи­на­т иму­но­лош­ки­от од­го­вор на ор­га­низ­мот.

Пр­ви зна­ци де­ка неш­то не е во ред

И пок­рај вак­ва­та сов­рше­на ор­га­ни­зи­ра­нос­т на иму­но­лош­ки­от сис­тем, свес­на­та под­дршка е осо­бе­но важ­на ис­ти­от да ос­та­не це­лос­но во фун­кци­ја. До­кол­ку нас­тин­ки­те се чес­т гос­тин, стра­да­те од не­дос­та­ток на ви­тал­на енер­ги­ја, хро­ни­чен за­мор, по­ја­ва на хер­пес,то­гаш со си­гур­нос­т ва­ши­от иму­н сис­те­м ја из­гу­бил сво­ја­та вис­тин­ска моќ.

На што се дол­жи сла­бе­е­ње­то на иму­на­та ре­ак­ци­ја

Постоја­т ни­за на фак­то­ри ко­и ди­рек­тно и ин­ди­рек­тно вли­ја­ат врз це­лос­на­та фун­кци­о­нал­нос­т на иму­ни­от сис­тем.

Не­до­вол­на фи­зич­ка ак­тив­ност

На­ви­ки­те во ко­и се жи­ве­е се ек­стрем­но важ­ни за доб­ро здрав­је и си­лен иму­но­лош­ки сис­тем. Веж­ба­ње­то во си­те фор­ми е од осо­бе­на важ­нос­т во ови­е про­це­си. До­вол­но е днев­но да пе­ша­чи­те 30­ти­на ми­ну­ти за под­дршка на иму­но­лош­ки­от сис­тем

Хро­ни­чен стрес

Постоја­на­та из­ло­же­нос­т на стрес ги от­во­ра вра­ти­те за се по­чес­ти за­бо­лу­ва­ња. Хро­нич­ни­от стрес не­сом­не­но ќе го ос­лаб­не иму­но­лош­ки­от сис­тем. Се­ко­е иг­но­ри­ра­ње на вак­ва­та фор­ма на стрес прет­ста­ву­ва до­пол­ни­те­лен ри­зи­к по ва­ше­то здрав­је.

Пе­ре­ку­мер­на упот­ре­ба на ка­фе, ци­га­ри и ал­ко­хол.

Пре­ку­мер­на­та упот­ре­ба на ови­е сти­му­лан­си е ме­гу глав­ни­те при­чи­ни­те­ли за пад на иму­но­лош­ки­от сис­те­м и не­го­ва­та спо­соб­нос­т за бор­ба со над­во­реш­ни­те аг­ре­со­ри.

Не­дос­та­ток на сон

За­ра­ди не­дос­та­то­кот од сон или за­ра­ди нек­ва­ли­те­тен сон иму­но­лош­ки­от­сис­те­м е ли­шен од мож­нос­та да се об­но­ви и за­јак­не.

Неп­ра­вил­на ис­хра­на

Пок­рај бор­ба­та со не­са­ка­ни­те мик­ро­ор­га­низ­ми, иму­ни­от сис­те­м до­пол­ни­тел­но се оп­то­ва­ру­ва и се вклу­чу­ва и во слу­ча­и на кон­зу­ми­ра­ње на не­со­од­вет­на хра­на. (не­то­ле­ран­тна и алер­ге­на ).Ин­дус­трис­ки об­ра­бо­те­на, мас­на, прем­но­гу за­чи­не­та и хра­на бо­га­та со ше­ќе­ри мо­же да би­де опас­на за иму­но­лош­ки­от сис­тем.

Ка­ко да си по­мог­не­ме

Мно­гу е важ­но иму­но­лош­ки­от сис­те­м да е во по­стоја­на и це­лос­на кон­дици­ја, а не за ис­ти­от да се гри­жи­ме са­ко ко­га ке се по­чув­ству­ва­ат први­те зна­ци на не­го­во сла­бе­е­ње. Ели­ми­ни­ра­ње на глав­ни­те фак­то­ри и фор­ми­ра­ње на но­ви и здра­ви жи­вот­ни на­ви­ки  на­ви­ки ќе при­до­не­са­т ва­ши­от иму­но­лош­ки сис­те­м да би­де це­лос­но фун­кци­о­на­лен.

За­поч­не­те со ис­хра­на­та.

Во ва­ше­то се­кој­днев­но ме­ни во­ве­де­те што е мож­но по­ве­ќе све­жо овош­је и зе­лен­чук. Нут­ри­тив­на­та вред­нос во ови­е на­мир­ни­ци е неп­ро­цен­ли­ва. Се што му е пот­реб­но на ва­ше­то те­ло ќе нај­де­те во нив. Изо­бил­ство од ви­та­ми­ни, ми­не­ра­ли ан­тик­си­дан­си. Ја­де­те раз­но­вид­на хра­на.

Избег­ну­вај­те га­зи­ра­ни пи­ја­ло­ци, хра­на бо­га­та со кон­зер­ван­си, слат­ки и мно­гу мас­на хра­на и пре­ра­бо­те­на хра­на.

Вне­су­вај­те до­вол­ни ко­ли­чи­ни на Ви­та­мин Ц и ви­та­мин Д.

Ви­та­ми­ноц Ц е поз­на­т и ка­ко нај­ве­рен при­ја­тел на иму­ни­от сис­тем. Го зго­ле­му­ва про­из­вод­ство­то бе­ли крв­ни клет­ки и ан­ти­те­ла ко­и го шти­та­т ор­га­низ­мот од бак­те­ри­и и ви­ру­си.

 Еден од клуч­ни­те иму­но­лош­ки ком­по­нен­ти во ис­хра­на­та ко­ја  тре­ба да се обез­бе­ди е ви­та­ми­нот Д. Ви­та­ми­нот Д пок­рај не­го­во­то свој­ство за за­јак­ну­ва­ње на кос­ке­ни­от сис­тем, има зна­чај­но деј­ство во ре­гу­ла­ци­ја на иму­но­лош­ки­от сис­те­м и по­ди­га­ње на иму­но­би­о­лош­ки­от од­го­вор.

Пиј­те до­вол­но во­да

Пот­ру­де­те се се­кој­днев­но да вне­су­ва­те до­вол­на ко­ли­чи­на на чис­та во­да. Нај­мал­ку ли­тар ипол днев­но зна­чи со­од­вет­на пот­кре­па за ра­бо­та­та на иму­ни­от сис­тем. Во­да­та го зго­ле­му­ва ко­ли­чес­тво­то на кис­ло­род во крв­та а во­ед­но го чис­ти ор­ган­з­мот од ток­си­ни. Ва­ка ор­га­низ­мот е под­гот­вен за бор­ба со ви­ру­си­те и бак­те­ри­и­те.

 Вни­ма­вај­те на жи­вот­ни­от стил

Фи­зич­ка­та ак­тив­нос­т е за­дол­жи­тел­на во вак­ви ус­ло­ви на жи­ве­е­ње. не са­мо што ке ги по­тик­не­те и ак­ти­ви­ра­те внат­реш­ни­те ме­ха­низ­ми, пре­ку прак­ти­ци­ра­ње на раз­ни фор­ми на ак­тив­н­ст ќе по­до­бри­те и дру­ги сег­мен­ти од ва­ше­то жи­ве­е­ње. Спорту­ва­ње­то не е при­ви­ле­ги­ја. Спорту­ва­ње­то ду­ри и во фор­ма на лес­но пе­шач­ње и про­шет­ка во при­ро­да е не­ми­нов­но ко­га ста­ну­ва збор за по­доб­ру­ва­ње на ква­ли­те­тот на жи­во­тот.