MK  SQ  EN  

Тема: ИМУ­НИ­ТЕТ

ИМУ­НИ­ТЕТ – ПРВИ­ОТ СО­ЈУЗ­НИ­К ЗА ДОБ­РО ЗДРАВ­ЈЕ

ИМУ­НИ­ТЕТ – ПРВИ­ОТ СО­ЈУЗ­НИ­К ЗА ДОБ­РО ЗДРАВ­ЈЕ

Иму­но­лош­ки­от сис­те­м прет­ста­ву­ва сов­ршен бо­ре­ц кој ја прет­ста­ву­ва од­брам­бе­на­та си­ла на чо­ве­кот во бор­ба­та про­тив бак­те­ри­и­те, ви­ру­си­те, га­бич­ки­те и дру­ги­те неп­ри­ја­те­ли на чо­ве­ко­ви­от ор­га­ни­зам. Постоја­т два ви­да на иму­ни­тет. Вро­ден и стек­нат. Вро­де­ни­от е се­ко­гаш ту­ка и прет­ста­ву­ва први­от со­јуз­ни­к во бор­ба про­тив мик­ро­ор­га­низ­ми­те. Стек­на­ти­от е спе­ци­фи­чен, се раз­ви­ва бав­но и учес­тву­ва во по­доц­неж­на­та фа­за на од­бра­на. Ко­орди­ни­ра­на­та ре­ак­ци­ја на…

Повеќе